Svet-Stranek.cz
Nová éra začíná zde!
TV - Nora

Arra Plachetová - 4. část (arra plaketova - 4. tsast):Nová éra začíná zde!

Arra Plachetová - 4. část (arra plaketova - 4. tsast)

Tohle se bude odehrávat v době, kdy Arra Plachetová plnila první Zkoušku smrti...

to'le se pute ote'ravat v tope, kti arra plaketova plnila prvni skousku smrti...
Arra Plachetová - 4. část

„Tu zkoušku jsi zvládla bravurně, ale já ji samozřejmě zvládl lépe,“ chvástal se Vanez před Arrou v Knížecí síni, když si šla vylosovat další zkoušku.
„Ty jsi ji dělal taky?“ odvětila Arra.
„To víš, že jo. Každý správný Upír dělal zkoušky. Já jsem sice jen-“ začal mluvit Vanez, ale rychle přestal, poněvadž Arru si zavolal Vandža Pochod. „Hodně štěstí,“ naznačil pusou Vanez a ukázal zdvižený palec. Arra pomalu docházela ke stupínku, aby si vylosovala zkoušku.
„Zvládla jsi ji výborně,“ povídal Šíp, „sledoval jsem tě celou dobu ze shora, ale pak už jsem...“ nedokončil větu a ukázal si na ruku zavěšenou na obvaze.
Strážný přinesl kamínky a zkontroloval je. Pak nastavil ruku s pytlíkem Aře. Sáhla až na dno pytle. Do ruky jí vklouzl hladký malý kamínek. Vyndala ho a podívala se na něj. Byla na něm devítka.
„Číslo 9!“ zavolal strážný, „Jeskynní bludiště“
Síní se ozval šum. Arra se podívala na Vaneze, Lartena a Gavnera aby zjistila, jestli to je dobře nebo špatně, ale nic se nedozvěděla, protože si spolu povídali tlumeně a z jejich výrazu nebylo nic poznat.
„Teď jdi a připrav se na zkoušku. Zítra tě čekáme v Síni smrti.“
SÍŇ SMRTI?! To jí už nedávali snad vůbec žádnou šanci nebo co?

*

„Proč mě čekají v Síni smrti? To mě chtějí rovnou zabít nebo co?“ zeptala se hystericky Arra Gavnera, Lartena a Vaneze.
„Ale ne,“ opověděl první Larten, „tam zkouška začíná. Ze Síně vede chodba do ústí hory. Tam je spleť tmavých chodeb. Někde sice je luminiscenční lišejník, ale je ho tam málo. Musíš v tom bludišti najít medailonek.“
Arra si oddechla a zeptala se: „A to je jako všechno, nic víc?“ Larten se už zase nadechoval, ale místo něj jí odpověděl Gavner: „Ne, po dvaceti minutách tam vpustí Ba´Halenovy pavouky.“
To už byli venku z Knížecí Síně a mířili k Tělocvičnám.
„Ale ty přece nic nedělají, když tě kousne jeden, nic ti to přece neudělá,“ odvětila Arra.
„Když tě kousne jeden, nic se ti nestane, ale představ si, když tě kousne stovka pavouků najednou. To už může trošku bolet.“
„To asi jo,“ řekla Arra a radši rychle běžela do Tělocvičny se trénovat, i když sama nevěděla, jak se na tuhle zkoušku dá natrénovat.

To be continued!
All rights reserved! ©2009 by TV-Nora spol.

By Mrs Mann - 26. 6. 2018!


arra plaketova - 4. tsast

„tu skousku isi svlatla pravurne, ale ia ii samosreime svlatl lepe,“ kvastal se vanes pret arrou v knisetsi sini, ktis si sla vilosovat talsi skousku.
„ti isi ii telal taki?“ otvetila arra.
„to vis, se io. kasti spravni upir telal skouski. ia isem sitse ien-“ satsal mluvit vanes, ale rikle prestal, ponevats arru si savolal vantsa pokot. „'otne stesti,“ nasnatsil pusou vanes a ukasal stviseni palets. arra pomalu tokasela ke stupinku, api si vilosovala skousku.
„svlatla isi ii viporne,“ povital sip, „sletoval isem te tselou topu se s'ora, ale pak us isem...“ netokontsil vetu a ukasal si na ruku savesenou na opvase.
strasni prinesl kaminki a skontroloval ie. pak nastavil ruku s pitlikem are. sa'la as na tno pitle. to ruki ii vklousl 'latki mali kaminek. vintala 'o a potivala se na nei. pila na nem tevitka.
„tsislo 9!“ savolal strasni, „ieskinni plutiste“
sini se osval sum. arra se potivala na vanese, lartena a kavnera api siistila, iestli to ie topre nepo spatne, ale nits se netosvetela, protose si spolu povitali tlumene a s ieiik virasu nepilo nits posnat.
„tet iti a priprav se na skousku. sitra te tsekame v sini smrti.“
sin smrti?! to ii us netavali snat vupets satnou santsi nepo tso?

*

„prots me tsekaii v sini smrti? to me kteii rovnou sapit nepo tso?“ septala se 'isteritski arra kavnera, lartena a vanese.
„ale ne,“ opovetel prvni larten, „tam skouska satsina. se sine vete kotpa to usti 'ori. tam ie splet tmavik kotep. nekte sitse ie luministsentsni liseinik, ale ie 'o tam malo. musis v tom plutisti naiit metailonek.“
arra si ottekla a septala se: „a to ie iako vsekno, nits vits?“ larten se us sase natekoval, ale misto nei ii otpovetel kavner: „ne, po tvatseti minutak tam vpusti pa´'alenovi pavouki.“
to us pili venku s knisetsi sine a mirili k telotsvitsnam.
„ale ti pretse nits netelaii, ktis te kousne ieten, nits ti to pretse neutela,“ otvetila arra.
„ktis te kousne ieten, nits se ti nestane, ale pretstav si, ktis te kousne stovka pavouku naietnou. to us muse trosku polet.“
„to asi io,“ rekla arra a ratsi rikle pesela to telotsvitsni se trenovat, i ktis sama nevetela, iak se na tu'le skousku ta natrenovat.

to pe tsontinuet!
all rik'ts reservet! ©2009 pi tv-nora spol.

pi Mrs Mann - 1. 8. 10!