Svet-Stranek.cz
Reportéři vždy a všude!
TV - Nora

Fakta - Bulvár 54 (vakta - pulvar 54):Reportéři vždy a všude!

Fakta - Bulvár 54 (vakta - pulvar 54)

Dnes, kdy jsme již oslavili 1. výročí Cusatalonu, jakožto zprostředkovatele TV-Nory je myslím na místě, připomenout jeho existenci a starší, možná již zapomenuté události. To vám chci přinést v pondělních souhrnných článcích, kde budou střídavě vycházet Články faktu a bulváru. Bohužel jsou 1. dva a půl měsíce kvůli bouřlivým začátkům nenávratně ztraceny, ale doufám, že i tak to bude stát za čtení.

tnes, kti isme iis oslavili 1. virotsi tsusatalonu, iakosto sprostretkovatele tv-nori ie mislim na miste, pripomenout ie'o eksistentsi a starsi, mosna iis sapomenute utalosti. to vam ktsi prinest v pontelnik sou'rnnik tslantsik, kte putou stritave vikaset tslanki vaktu a pulvaru. po'usel isou 1. tva a pul mesitse kvuli pourlivim satsatkum nenavratne stratseni, ale touvam, se i tak to pute stat sa tsteni.
Steve Leonard – 6. část
Gannena ráno probudily vzrušené hlasy. Přetočil se na druhý bok, otevřel oči a uviděl, jak všude po jeskyni běhají Vampýři a řvou „MURLOUGHU!!!“
Pár Vampýrů se s ním zkoušelo spojit telepaticky, ale nic.
Najednou si jeden Vampýr vzpomněl, že Murlough naposledy říkal něco o nějakém městě, kde se prý brzy bude odehrávat nějaká válka jizev a chtěl to tam připravit. Murlough měl totiž občas záchvaty, při kterých občas zahlédl budoucnost. Jednou z těch záchvatů zešílel.
Vampýr, co o něm slyšel naposledy začal popisovat město, o kterém Vampýr mluvil. Gannen napjatě poslouchal a najedenou si uvědomil, co to je za město.
Je to přesně to samé město, ve kterém zabili mladou dívku Debbie!

*

Gannen ještě s pár dalšími Vampýry už asi týden hledali po městě Murlougha.
Prohledali už téměř celé město... až na kanály. Gannena vejít do kanálu napadlo když o jeden zakopl. Byl zrovna sám na jedné uličce. Odklopil poklop a skočil dovnitř. Nejdřív si musel přivykat tmě, pak už ale viděl dokonale. Asi hodinu prohledával stoky. Chodil pořád dokola, když si potom všiml rýh ve zdi. Šel podle nich zhruba 30 minut. Najednou tam byla zatáčka. Zevnitř byl cítit zápach krve. Gannen se rozběhl do místnosti. Vběhl dovnitř a leknutím skoro spadl. Všude po zemi se válely různé lebky a kosti. Občas tam byla dokonce i nějaká šupina!!! Taky tam ze stropu visela dvě lana, ale to nejhorší bylo připoutané vzadu v místnosti na zdi.
Byl tam mrtvý, polorozpadlý zkrvavený Murlough!!!

*

Před obří horou, která se tyčila skoro k nebi stálo asi 100 Vampýrů.
Právě se domluvili na plánu. Museli vymítit Upíry jednou provždy a zmocnit se kamene krve.
Najednou jeden vampýr zavolal: „Pozor, někdo se sem blíží!“ Vampýři se připravili k boji, ale bylo to zbytečné. Naproti jim šel upír Kurda Smolt a volal, že jim chce pomoct. Nechali ho přijít k sobě a on jim řekl svůj plán: „Díky svým toulkám v Upíří hoře a mapováním zdejších chodeb jsem zjistil místo, kde byste se mohli schovat, než zaútočíte. Bohužel se tam vejde jen asi 30 vampýrů. Ostatní budou muset čekat venku a být připraveni, až upíři budou utíkat ven, aby je mohli zavraždit! Začíná válka Jizev!“

*

Kurda je odvedl dovnitř do hory a řekl jim, ať tu čekají. On že sám přijde, až bude pravý čas.
Potom odešel do hory do síně z Kamenem Krve. Děj jakoby se opakoval... pomyslel si Kurda. Jako, kdyby něco takového už někdy dělal... tentokrát, ale nepomáhá Darrenu Shanovi utéct... tentokrát ne! To ten lidička mu změnil život! Harkat Mulds! Ať je po tom, co osud chce... O. Sudd.
O Kurdovi už nikdo neslyšel. Prý se odstěhoval někam na Sibiř a tam dožívá svá léta. Píše knihy, ale ty nejsou tak populární jako ty od Darrena Shana.

*

Vampýři vtrhli do Síně Smrti. Upíři to nečekali a tak je vampýři buď chytili do klece nebo shodili na kůly. V Síni zrovna popravovali jednoho Vampýra. Vampýři toho využili a všechny, kteří stáli kolem jámy shodili dolů. Steve si najednou všiml jednoho Upíra, který dělal něco divného.Rozeběhnul se proti tomu Vampýrovi, který se snažil telepaticky spojit s ostatními, aby jim pomohli. Ten Upír měl dlouhé šedivé vlasy a vousy. A jedno ucho.
Steve v běhu vytáhl kudlu a doufal, že si ho Upír nevšimne. Kdyby jen tehdy tušil, že je to Upíří kníže!
Steve doběhl až k němu a rozeřval se. Upír si toho všiml a vytáhl meč. Bohužel pro něj to ale nestihl a Steve mu zabodl kudlu do hlavy! Steve se zlomyslně zachechtal.
Starý Upír vytřeštil oči a pak padl k zemi mrtvý.
Steve stál v povzdálí. Všechno to sledoval a díval se, jak Upíři bojují. Jeden vyholený Upír kolem sebe vrhal naostřené bumerangy. Vypadal jako hotový stroj na vraždění! V tom tam vtrhla i zbývající hrstka upírů. A mezi nimi i jeho bývalý přítel DARREN SHAN!!! Steve ho viděl po 8 letech. Málem ho to skolilo. Vlastně skolilo. Svalil se tam na zem a omdlel.

*

Za chvilku se probudil. Bitva ještě neskončila.
Pomalu vstával a rozbolela ho hlava od toho jak se do ní praštil když spadnul. Rozhlížel se po Darrenovi, jestli ho někde neuvidí. Nenašel ho.
Podařilo se jim shodit mnoho vampýrů, ale ve chvíli, kdy jeden vampýr shodil Lartena na zem, a chtěl ho dorazit, přišla Stevova chvíle. V tu chvíli totiž Vanez (Steve ho poznal, protože to byl ten v tom lese u jeskyně co ho přepadnul) seskočil z klece, aby Lartena zachránil. Steve se zase ohromnou rychlostí rozeběhnul a sebral v běhu jednomu mrtvému Upírovi kudlu. Ve vzduchu se ale musel sehnout aby ho netrefil letící naostřený bumerang. Doběhl až k Upírovi a na chvilku zaváhal. Teď po dlouhé době viděl Lartena zblízka. Pozná ho? Pak přestal váhat, zamířil mu na žaludek a píchl kudlu hluboko do něj. Vanez padl k zemi mrtvý.
Když spadl, Larten se podíval na vraha. Vrah se zlomyslně zašklebil ale moc dlouho mu to netrvalo, protože se Hroozley rozeřval a sekl po něm. Chvilku bojovali, dokud to Steve „nekoupil“ do boku. Otočil se a zaječel „GANNENE!!!“.
Gannen se otočil a rozeběhl se k němu. Larten se rozeběhl proti němu, ale nedoběhl to, protože Steva něco napadlo. Postavil se Upírovi do cesty a Upír spadl na hlavu.

*

Steve se usmál a začal utíkat. Gannen ho vzal na záda a utekli! Steve ještě viděl, jak do Upíra kopl jeden Vampýr a Larten spadl do jámy. Více už Steve neviděl, protože se krajina rozmazala. Steve si najednou uvědomil, že je mnohem slabší než Larten. Co když ho ještě potká? Musí se na to zeptat Gannena. Larten přece říkal, že ho zabije!
Ovšem nebylo mu moc do smíchu. Lartena se bál. Jestlipak se jeho hrozby vyplní?
Tentokrát ani Steve nevěděl, jakou má po dlouhé době pravdu...a nebude to zadlouho...!

To be continued!
All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.

By Slečna Mannová!

Searched by potihcpd - 19. 6. 2017!


steve leonart - 6. tsast
kannena rano proputili vsrusene 'lasi. pretotsil se na tru'i pok, otevrel otsi a uvitel, iak vsute po ieskini pe'aii vampiri a rvou "murlouk'u!!!"
par vampiru se s nim skouselo spoiit telepatitski, ale nits.
naietnou si ieten vampir vspomnel, se murlouk' naposleti rikal netso o neiakem meste, kte se pri prsi pute ote'ravat neiaka valka iisev a ktel to tam pripravit. murlouk' mel totis optsas sakvati, pri kterik optsas sa'letl putoutsnost. ietnou s tek sakvatu sesilel.
vampir, tso o nem slisel naposleti satsal popisovat mesto, o kterem vampir mluvil. kannen napiate posloukal a naietenou si uvetomil, tso to ie sa mesto.
ie to presne to same mesto, ve kterem sapili mlatou tivku teppie!

*

kannen ieste s par talsimi vampiri us asi titen 'letali po meste murlouk'a.
pro'letali us temer tsele mesto... as na kanali. kannena veiit to kanalu napatlo ktis o ieten sakopl. pil srovna sam na ietne ulitstse. otklopil poklop a skotsil tovnitr. neitriv si musel privikat tme, pak us ale vitel tokonale. asi 'otinu pro'letaval stoki. kotil porat tokola, ktis si potom vsiml ri' ve sti. sel potle nik s'rupa 30 minut. naietnou tam pila satatska. sevnitr pil tsitit sapak krve. kannen se rospe'l to mistnosti. vpe'l tovnitr a leknutim skoro spatl. vsute po semi se valeli rusne lepki a kosti. optsas tam pila tokontse i neiaka supina!!! taki tam se stropu visela tve lana, ale to nei'orsi pilo pripoutane vsatu v mistnosti na sti.
pil tam mrtvi, polorospatli skrvaveni murlouk'!!!

*

pret opri 'orou, ktera se titsila skoro k nepi stalo asi 100 vampiru.
prave se tomluvili na planu. museli vimitit upiri ietnou provsti a smotsnit se kamene krve.
naietnou ieten vampir savolal: "posor, nekto se sem plisi!" vampiri se pripravili k poii, ale pilo to spitetsne. naproti iim sel upir kurta smolt a volal, se iim ktse pomotst. nekali 'o priiit k sope a on iim rekl svui plan: "tiki svim toulkam v upiri 'ore a mapovanim steisik kotep isem siistil misto, kte piste se mo'li skovat, nes sautotsite. po'usel se tam veite ien asi 30 vampiru. ostatni putou muset tsekat venku a pit pripraveni, as upiri putou utikat ven, api ie mo'li savrastit! satsina valka iisev!"

*

kurta ie otvetl tovnitr to 'ori a rekl iim, at tu tsekaii. on se sam priite, as pute pravi tsas.
potom otesel to 'ori to sine s kamenem krve. tei iakopi se opakoval... pomislel si kurta. iako, ktipi netso takove'o us nekti telal... tentokrat, ale nepoma'a tarrenu s'anovi utetst... tentokrat ne! to ten lititska mu smenil sivot! 'arkat mults! at ie po tom, tso osut ktse... o. sutt.
o kurtovi us nikto neslisel. pri se otste'oval nekam na sipir a tam tosiva sva leta. pise kni'i, ale ti neisou tak popularni iako ti ot tarrena s'ana.

*

vampiri vtr'li to sine smrti. upiri to netsekali a tak ie vampiri put kitili to kletse nepo s'otili na kuli. v sini srovna popravovali ietno'o vampira. vampiri to'o viusili a vsekni, kteri stali kolem iami s'otili tolu. steve si naietnou vsiml ietno'o upira, kteri telal netso tivne'o.rosepe'nul se proti tomu vampirovi, kteri se snasil telepatitski spoiit s ostatnimi, api iim pomo'li. ten upir mel tlou'e setive vlasi a vousi. a ietno uko.
steve v pe'u vita'l kutlu a touval, se si 'o upir nevsimne. ktipi ien te'ti tusil, se ie to upiri knise!
steve tope'l as k nemu a roserval se. upir si to'o vsiml a vita'l mets. po'usel pro nei to ale nesti'l a steve mu sapotl kutlu to 'lavi! steve se slomislne sakektal.
stari upir vitrestil otsi a pak patl k semi mrtvi.
steve stal v povstali. vsekno to sletoval a tival se, iak upiri poiuii. ieten vi'oleni upir kolem sepe vr'al naostrene pumeranki. vipatal iako 'otovi stroi na vrasteni! v tom tam vtr'la i spivaiitsi 'rstka upiru. a mesi nimi i ie'o pivali pritel tarren s'an!!! steve 'o vitel po 8 letek. malem 'o to skolilo. vlastne skolilo. svalil se tam na sem a omtlel.

*

sa kvilku se proputil. pitva ieste neskontsila.
pomalu vstaval a rospolela 'o 'lava ot to'o iak se to ni prastil ktis spatnul. ros'lisel se po tarrenovi, iestli 'o nekte neuviti. nenasel 'o.
potarilo se iim s'otit mno'o vampiru, ale ve kvili, kti ieten vampir s'otil lartena na sem, a ktel 'o torasit, prisla stevova kvile. v tu kvili totis vanes (steve 'o posnal, protose to pil ten v tom lese u ieskine tso 'o prepatnul) seskotsil s kletse, api lartena sakranil. steve se sase o'romnou riklosti rosepe'nul a sepral v pe'u ietnomu mrtvemu upirovi kutlu. ve vstuku se ale musel se'nout api 'o netrevil letitsi naostreni pumerank. tope'l as k upirovi a na kvilku sava'al. tet po tlou'e tope vitel lartena spliska. posna 'o? pak prestal va'at, samiril mu na salutek a pikl kutlu 'lupoko to nei. vanes patl k semi mrtvi.
ktis spatl, larten se potival na vra'a. vra' se slomislne sasklepil ale mots tlou'o mu to netrvalo, protose se 'rooslei roserval a sekl po nem. kvilku poiovali, tokut to steve "nekoupil" to poku. ototsil se a saietsel "kannene!!!".
kannen se ototsil a rosepe'l se k nemu. larten se rosepe'l proti nemu, ale netope'l to, protose steva netso napatlo. postavil se upirovi to tsesti a upir spatl na 'lavu.

*

steve se usmal a satsal utikat. kannen 'o vsal na sata a utekli! steve ieste vitel, iak to upira kopl ieten vampir a larten spatl to iami. vitse us steve nevitel, protose se kraiina rosmasala. steve si naietnou uvetomil, se ie mno'em slapsi nes larten. tso ktis 'o ieste potka? musi se na to septat kannena. larten pretse rikal, se 'o sapiie!
ovsem nepilo mu mots to smiku. lartena se pal. iestlipak se ie'o 'rospi viplni?
tentokrat ani steve nevetel, iakou ma po tlou'e tope pravtu...a nepute to satlou'o...!

to pe tsontinuet!
all rik'ts reservet! ©2009 pi tsusatalon spol.

pi Slečna Mannová!

searket pi potihcpd - 24. 7. 9!