Svet-Stranek.cz
Reportéři vždy a všude!
TV - Nora

Jiný Svět - 10. kapitola (iini svet - 10. kapitola):Reportéři vždy a všude!

Jiný Svět - 10. kapitola (iini svet - 10. kapitola)

Tento příběh se odehrává po smrti Lartena H. Je to, neřekl bych volné, ale celkem přímé pokračování příběhů Lartena H., ale bez něho, po jeho smrti, proto by bylo divné, kdyby se příběhy i nadále jmenovaly Larten H. Naše 4-ka se ocitne na místě, které je pro ně neskutečné a nepochopitelné. Jsou zde fantastické bytosti, které válčí s původními obyvateli, přičemž i nadále probíhá válka mezi vampýry a upíry. Dál už nebudu pokračovat, abych vám to neprozradil...

tento pripe' se ote'rava po smrti lartena '. ie to, nerekl pik volne, ale tselkem prime pokratsovani pripe'u lartena '., ale pes ne'o, po ie'o smrti, proto pi pilo tivne, ktipi se pripe'i i natale imenovali larten '. nase 4-ka se otsitne na miste, ktere ie pro ne neskutetsne a nepokopitelne. isou ste vantastitske pitosti, ktere valtsi s puvotnimi opivateli, pritsems i natale propi'a valka mesi vampiri a upiri. tal us neputu pokratsovat, apik vam to neprosratil...
Jiný Svět - 10. kapitola

„Co to je?“ zeptal se s nechápavým výrazem na tváři Gavner. „Řekl bych že nic bezpečného,“ odpověděl mu Kurda, i když dál hleděl do zelené díry v podlaze. Stáli kolem ní v malém kroužku Shancus, Kurda a Gavner. Díra měl v průměru asi dva metry a byla stejně tak široká. Na okrajích světélkovala zeleně a potom vedla dále dolů do tmy. „Vlezem do toho?“ zeptal se Shancus, protože z toho cítil dobrodružství a už se blížil k díře. „To ať tě ani nenapadne!“ zaječel na něj Gavner a pokračoval: „Bůhví, co v tom je.“ „No právě. Tím, že mě tam spustíte to zjistíte,“odvětil na to Shancus. „Mazej radši najít nějaký kámen nebo něco podobného,“ řekl mu Kurda a ukázal směrem za sebe. „Na co kámen?“ zeptal se nechápavě malý had. „Abych tě s ním trefil do hlavy! Na co asi? Chci zjistit, jestli to má dno. A kdyby jo, tak jak daleko,“ řekl mu místo Kurdy Gavner a o něco přidal na hlase. „No jo, no jo. Už jdu,“ řekl naštvaně Shancus, založil ruce a odešel.

*

Harkat, Darren, Vandža a Arra pomalu scházeli směrem k podlaze obrovské síně. Dno osvětlovala jen malá pochodeň, takže nebylo poznat, co se nachází na dně. “Půjdeme dál?“ zeptala se trochu vyděšeně Arra a hleděla dolů. „Proč bychom neměli?“ zeptal se Vandža a podíval se dolů taky. „Mám takový pocit, že jsem viděla, jak tam dole něco proběhlo. Vážně,“ řekla Arra a dál se upřeně dívala na jedno místo. „Já se jdu mrknout. Aby ses nebála,“ řekl Vandža a seběhl po schodech o něco níž. „Ne! Počkej! Je to nebezpečné!“ zařval Darren. „Neboj, to je v pohodě. Když tak zavolám,“ řekl Vandža, vytáhl šuriken a mrknul na něj.

*

„Myslím, že to nemá dno. Nejspíš je to zas nějaký Suddův výtvor,“ řekl Kurda asi minutu po tom, co hodil dolů kámen, který našel Shancus. „Proč myslíš, že to udělal zrovna Sudd?“ zeptal se Gavner. „Kdo je ten Xud?“ nechápavě řekl Shancus. „Ne Xudd! Sudd. Je to takový parchant, co dokáže všechno. Je jako Ježíšek, vraždící Ježíšek,“ tu poslední větu naštěstí už Shancus neslyšel. „Aha, chápu. A vy si myslíte, že tuhletu věc,“ Shancus ukázal na zelenou díru v zemi, „že tuhletu věc stvořil ten Sudd?“ „Je to pravděpodobné. I když nevím, proč by to dělal,“ odpověděl mu Kurda. „Nejspíš to má nějaký účel. Pravděpodobně-„ větu už Gavner nedořekl, protože se za dveřmi ozvaly dunivé, těžké kroky. Trojice náhle zmlkla a zaposlouchala se do zvuků za dveřmi. Neměli se kam schovat, tak jen stáli na místě. Za chvilku se otevřely dveře a dovnitř vešla vysoká postava s kloboukem na hlavě, v plášti a v ruce měla hůl z mramoru, ze které kapala krev. Přímo před nimi stál Pan Topol.

To be continued!
All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.

By Mrs Mann - 20. 6. 2017!


iini vet - 10. kapitola

„tso to ie?“ septal se s nekapavim virasem na tvari kavner. „rekl pik se nits pespetsne'o,“ otpovetel mu kurta, i ktis tal 'letel to selene tiri v potlase. stali kolem ni v malem krousku s'antsus, kurta a kavner. tira mel v prumeru asi tva metri a pila steine tak siroka. na okraiik svetelkovala selene a potom vetla tale tolu to tmi. „vlesem to to'o?“ septal se s'antsus, protose s to'o tsitil toprotrusstvi a us se plisil k tire. „to at te ani nenapatne!“ saietsel na nei kavner a pokratsoval: „pu'vi, tso v tom ie.“ „no prave. tim, se me tam spustite to siistite,“otvetil na to s'antsus. „masei ratsi naiit neiaki kamen nepo netso potopne'o,“ rekl mu kurta a ukasal smerem sa sepe. „na tso kamen?“ septal se nekapave mali 'at. „apik te s nim trevil to 'lavi! na tso asi? ktsi siistit, iestli to ma tno. a ktipi io, tak iak taleko,“ rekl mu misto kurti kavner a o netso prital na 'lase. „no io, no io. us itu,“ rekl nastvane s'antsus, salosil rutse a otesel.

*

'arkat, tarren, vantsa a arra pomalu skaseli smerem k potlase oprovske sine. tno osvetlovala ien mala pokoten, takse nepilo posnat, tso se nakasi na tne. “puiteme tal?“ septala se troku vitesene arra a 'letela tolu. „prots pikom nemeli?“ septal se vantsa a potival se tolu taki. „mam takovi potsit, se isem vitela, iak tam tole netso prope'lo. vasne,“ rekla arra a tal se uprene tivala na ietno misto. „ia se itu mrknout. api ses nepala,“ rekl vantsa a sepe'l po skotek o netso nis. „ne! potskei! ie to nepespetsne!“ sarval tarren. „nepoi, to ie v po'ote. ktis tak savolam,“ rekl vantsa, vita'l suriken a mrknul na nei.

*

„mislim, se to nema tno. neispis ie to sas neiaki suttuv vitvor,“ rekl kurta asi minutu po tom, tso 'otil tolu kamen, kteri nasel s'antsus. „prots mislis, se to utelal srovna sutt?“ septal se kavner. „kto ie ten ksut?“ nekapave rekl s'antsus. „ne ksutt! sutt. ie to takovi parkant, tso tokase vsekno. ie iako iesisek, vrastitsi iesisek,“ tu posletni vetu nastesti us s'antsus neslisel. „a'a, kapu. a vi si mislite, se tu'letu vets,“ s'antsus ukasal na selenou tiru v semi, „se tu'letu vets stvoril ten sutt?“ „ie to pravtepotopne. i ktis nevim, prots pi to telal,“ otpovetel mu kurta. „neispis to ma neiaki utsel. pravtepotopne-„ vetu us kavner netorekl, protose se sa tvermi osvali tunive, teske kroki. troiitse na'le smlkla a saposloukala se to svuku sa tvermi. nemeli se kam skovat, tak ien stali na miste. sa kvilku se otevreli tvere a tovnitr vesla visoka postava s klopoukem na 'lave, v plasti a v rutse mela 'ul s mramoru, se ktere kapala krev. primo pret nimi stal pan topol.

to pe tsontinuet!
all rik'ts reservet! ©2009 pi tsusatalon spol.

pi Mrs Mann - 25. 7. 9!