Svet-Stranek.cz
Přejeme všem krásné léto!
TV - Nora

Létem s námi (letem s nami):Přejeme všem krásné léto!

Létem s námi (letem s nami)

Stručný návod na nezbláznění se z letních omezení těchto stránek.

strutsni navot na nesplasneni se s letnik omeseni tekto stranek.
Zdravíčko, již dlouho jsem vás touto formou neoslovoval, naposledy před půl rokem, z čehož se posledních pár let stala poměrně silná tradice.

Jestli čekáte po přečtení výše stvořených řádků něco světoborného, tak se bohužel těžce mýlíte, v tomto článku zábavu ani nějaké významnější poučení neshledáte.

Já vám totiž povím jeden příběh. Příběh o tom, jak to bude. Tak.

Posledním červnovým týdnem klasicky končí příval pravidelných článků. Již několikrát jsme projeli bohatou článkovou historii těchto stránek pomocí nekonečné série Fakta - Bulvár a já slibuji, že v tom budeme pokračovat i nadále. Je však třeba doplnit seriál o novinky, a proto se FaBu odmlčí na červenec a srpen, aby vám v září mohlo poodhalit několik zbrusu nových dílů!
Nejinak tomu bude se sérii z DS blogu. První zářijový týden se můžete těšit na 3. kapitolu Deníku Desmonda Forda a nyní je opravdu předčasné prozrazovat, zda-li se dočkáme již tentokrát dlouho očekávaného pokračování.
No a s jinými články víte jak to je - třeba budou...

Rubrika Aktuality vám naopak přináší perfektní zpravodajský novinkový servis týkající se těchto stránek bez ohledu na roční období, takže nezapomeňte sledovat pravidelně nové příspěvky, ať vám něco neuteče. A budete-li mít chuť, rozhodně vyjádřete svůj názor v pravidelně aktualizované Aktuální anketě.

Volnost prázdnin je patrna i v Diskuzích. Na jednu stranu pravidla nerušíme, všechna bezvýhradně platí, ale na druhou stranu zase žádná nová nepřidáváme a admini budou určitě též k různým drobným pochybením shovívaví. Taktéž očekávejte jejich delší odezvu, neb si budou zcela jistě vybírat své zasloužené dovolené.

Za zmínku stojí ještě plánovaná rekonstrukce rubriky Starší, na kterou bohužel nezbyly v loňském rozpočtu finance, ale věřím, že by se mohla v letošní prázdninové odmlce uskutečnit.

Nakonec je třeba popřát příjemné strávení letních dní a zachovejte nám věrnost!

Lined up by potihcpd - 1. 7. 2019!


stravitsko, iis tlou'o isem vas touto vormou neoslovoval, naposleti pret pul rokem, s tse'os se posletnik par let stala pomerne silna tratitse.

iestli tsekate po pretsteni vise stvorenik ratku netso svetoporne'o, tak se po'usel testse milite, v tomto tslanku sapavu ani neiake visnamneisi poutseni nes'letate.

ia vam totis povim ieten pripe'. pripe' o tom, iak to pute. tak.

posletnim tservnovim (krek.) titnem klasitski kontsi prival pravitelnik tslanku. iis nekolikrat isme proieli po'atou tslankovou 'istorii tekto stranek pomotsi nekonetsne serie vakta - pulvar a ia slipuii, se v tom puteme pokratsovat i natale. ie vsak trepa toplnit serial o novinki, a proto se vapu otmltsi na srpen a sari, api vam v riinu mo'lo poot'alit nekolik sprusu novik tilu!
neiinak tomu pute se serii s ts ploku. prvni sariiovi (krek.) titen se musete tesit na 3. kapitolu teniku tesmonta vorta a nini ie opravtu prettsasne prosrasovat, sta-li se totskame iis tentokrat tlou'o otsekavane'o pokratsovani.
no a s iinimi tslanki vite iak to ie - trepa putou...

ruprika aktualiti vam naopak prinasi pervektni spravotaiski novinkovi servis tikaiitsi se tekto stranek pes o'letu na rotsni optopi, takse nesapomente sletovat pravitelne nove prispevki, at vam netso neutetse. a putete-li mit kut, ros'otne viiatrete svui nasor v pravitelne aktualisovane aktualni ankete.

volnost prastnin ie patrna i v tiskusik. na ietnu stranu pravitla nerusime, vsekna pesvi'ratne plati, ale na tru'ou stranu sase satna nova nepritavame a atmini putou urtsite tes k rusnim tropnim pokipenim s'ovivavi. taktes otsekaveite ieiik telsi otesvu, nep si putou stsela iiste vipirat sve saslousene tovolene.

sa sminku stoii ieste planovana rekonstruktse rupriki starsi, na kterou po'usel nespili v lonskem rospotstu vinantse, ale verim, se pi se mo'la v letosni prastninove otmltse uskutetsnit.

nakonets ie trepa poprat priiemne straveni letnik tni a sakoveite nam vernost!

linet up pi potihcpd - 6. 8. 11!