Svet-Stranek.cz
Jsme rádi, že jsme Vámi navštěvováni!
TV - Nora

Fakta - Bulvár 61 (vakta - pulvar 61):Jsme rádi, že jsme Vámi navštěvováni!

Fakta - Bulvár 61 (vakta - pulvar 61)

Dnes, kdy jsme již oslavili 1. výročí Cusatalonu, jakožto zprostředkovatele TV-Nory je myslím na místě, připomenout jeho existenci a starší, možná již zapomenuté události. To vám chci přinést v pondělních souhrnných článcích, kde budou střídavě vycházet Články faktu a bulváru. Bohužel jsou 1. dva a půl měsíce kvůli bouřlivým začátkům nenávratně ztraceny, ale doufám, že i tak to bude stát za čtení.

tnes, kti isme iis oslavili 1. virotsi tsusatalonu, iakosto sprostretkovatele tv-nori ie mislim na miste, pripomenout ie'o eksistentsi a starsi, mosna iis sapomenute utalosti. to vam ktsi prinest v pontelnik sou'rnnik tslantsik, kte putou stritave vikaset tslanki vaktu a pulvaru. po'usel isou 1. tva a pul mesitse kvuli pourlivim satsatkum nenavratne stratseni, ale touvam, se i tak to pute stat sa tsteni.
Larten Hroozley - 3. část

Na lavičce seděla stará babička a četla si noviny. Takhle to dělala vždycky. Každý večer si sem sedla a četla denní tisk.Dnes se ale stalo něco zvláštního. Měla dojem, jako by ji celou dobu někdo sledoval. A to už i dnes odpoledne se stalo něco divného.
Šla normálně po ulici jako vždy, když v tom uslyšela zběsilé dýchání a kolem ní se prořítil asi 20-letý hoch. Ale nevypadal normálně. Měl dlouhé šedivé vlasy, i když byl mladý a tvář měl jakoby tmavší než normální lidé. Ale ne, jako černoši, ale takovou nachovou. A když se kolem ní prořítil, z úst mu kapala krev a ta kápla babičce na kabát. Pokoušela se ji setřít kapesníkem, ale nepovedlo se jí to úplně. A tak teď seděla na lavičce s pocitem, že jí někdo sleduje.
Najednou se v křoví za lavičkou něco pohnulo. Sice to neviděla, ale slyšela to. Jakoby tam něco chrastilo. Potom sebrala všechnu odvahu, co měla, a ohlédla se za sebe. Na první pohled si všimla, jak se tam mihlo něco oranžového. To musí být veverka, Pomyslela si a zasmála se svojí pošetilosti, protože si myslela, že je to ten vrah co řádí ve městě a saje jim krev. Ale sotva to domyslela, z křoví za ní něco vyskočila a spadlo to přímo na ni. Ve vzduchu se ještě stihla přetočit a spadla na záda. Když dopadla, skokem vedle ní dopadl nějaký muž s obrovskou jizvou na levé tváři a s oranžovým ježkem. Ten najednou vykulil oči.
„Pardon, omlouvám se, to je omyl,“ řekl rychle a najednou zmizel.
„No toto....“ pomyslela si babička a šla domů.

*

Jak se mi to mohlo stát? Myslel si Larten a míhal pryč z města. Byla z ní cítit vampýří krev a měla dlouhé šedivé vlasy. Na první pohled to vypadalo, jako když je to Leonard.
Doběhl do vzdálené jeskyně za lesem a rozhodl se, že tam přenocuje.

Ráno ho probudil ostrý pach vampýři krve, který šel odněkud před jeskyní.
Vytáhl si své dva vrhací nože z opasku a svůj dlouhý meč. Pevněji sevřel jeden vrhač a pomalu přicházel podél zdi k ústí jeskyně. Zvenku slyšel nějaké hlasy. Podle odhadu tam budou asi 3 Vampýři. Upír došel až k ústí jeskyně a pomalu nahlédl ven.
K jeskyni šli zleva tři vampýři a každý za pasem jeden meč. Vypadalo to, že o upírovi, který stojí hned za rohem nevědí. Larten zkusil telepaticky, jestli není náhodou nějaká hlídka generálů nablízku. Nikdo tam ale nebyl.
Je to na mě, pomyslel si Upír, vyběhl zpoza rohu a vrhl před sebe první z nožů.

To be continued!
All rights reserved! ©2009 by Cusatalon spol.

By Slečna Mannová!

Tlach 15
Rozjímání nad bytím je už od počátku vzniku civilizace velkou neřešitelnou otázkou člověka, kterou řešit je problémem celosvětové úrovně. Proč tu vlastně jsme? Zdá se to být snadné, ale je to tak skutečně? Upozorňuji, že následný text může být pro někoho tragický...

Tak dokážeš mi říct nějaký rozumný důvod proč zrovna ty, ano ty obýváš tuto planetu? Za jakým účelem žiješ? No třeba proto, abych se stal lékařem, abych léčil nemocné a zraněné lidi. Dovol, ale tohle je k smíchu! Vždyť stejně jednou umřou? Počkej, také to můžu udělat pro uspokojení sebe a naplnění mých cílů! Pcl a ty jako neumřeš? S tímhle na mě nechoď...naplnění cílů, hm, a k čemu ti to potom bude, stejně to ztratíš. Došli ti argumenty, co?! Víš proč, protože je to smutné, ale bytí je vlastně na nic.
Nemusíš být, abys postoupil dál. Pamatovat si to nebudeš, zážitek z toho mít nebudeš, všichni umřou a proč se namáhat? Já mám ale život rád...mě to baví, můžu si dělat, co chci a i kdybych si to nepamatoval, tak v podvědomí budu mít napsáno, že jsem byl šťastný a že jsem to prožil správně! A co tam budeš mít ty? Spáchal sebevraždu, protože nedokázal žít? Vykašlal se na to! Hele, neštvi mě! Já mám pravdu vždy. To, že umřu mě naplní, pak až můžu být šťastný a užívat si...proč teď zbytečně? To, co si nepamatuješ prostě nemáš! A vůbec ta první otázka, co jsem ti položil byla jen řečnická! Co se motáš do mých úvah? Teď sis teda pěkně zavařil! Hej, co děláš, nevrážej do mě nebo spadnu a já nechci! Spadni si sám jestli chceš, ale nech mě být! Máš smůlu! Teď už je pozdě, sám se nezabiji, když jsem zjistil, že máš pravdu!!! Neměl jsi mi to vymluvit, teď půjdeš se mnou! Ne, nech mě prosím žít už skoro padám! A je to tady...(PRÁSK!) padámééé! Ty hajzle, nééé...

Bylo ráno jednoho mlhavého podzimního dne. Šel jsem po ulici na tramvaj. Nyní jsem musel jít přes opadaný sad. I v tomto špatném počasí zde bylo krásně. Přemýšlel jsem nad tím, jak je krásné žít a být tu na Zemi. Došel jsem k závěru, že žít je krásné, ale pro někoho to může být i těžké... Už vidím tramvaj v zatáčce. Přidám do kroku, na zastávku už je to ale jen pár metrů. Když tu najednou: „křup!“ Na zem přistála dvě jablka. Jedno se rozplesklo a druhé spadlo do trávy. Ve své rozveselené náladě z bytí jsem ho sebral. Bylo takové ponuré, jako kdyby nemělo rádo svět! Jako kdyby se chtělo úmyslně zabít? Nad čím asi ta jablka přemýšlela. Co to melu, jak mohla jablka přemýšlet? Sakra! Rozbíhám se, tramvaj už stojí na zastávce. Dobíhám, ale dveře jsou již zavřené! Svět je nespravedlivý a nefér! Rozmýšlím se, co s jablkem. Rozhodnu se! Ke mně byla vykonána nespravedlnost, ale já nechám tohle šikovné a určitě spravedlivé jablko žít a nesním jej. Ano to rozpláclé si to určitě zasloužilo, jinak by přežilo...nebo se snad mýlím?

Tlach 15 - by potihcpd!

Searched by potihcpd - 22. 2. 2021!


larten 'rooslei - 3. tsast

na lavitstse setela stara papitska a tsetla si novini. tak'le to telala vstitski. kasti vetser si sem setla a tsetla tenni tisk.tnes se ale stalo netso svlastni'o. mela toiem, iako pi ii tselou topu nekto sletoval. a to us i tnes otpoletne se stalo netso tivne'o.
sla normalne po ulitsi iako vsti, ktis v tom uslisela spesile tikani a kolem ni se proritil asi 20-leti 'ok. ale nevipatal normalne. mel tlou'e setive vlasi, i ktis pil mlati a tvar mel iakopi tmavsi nes normalni lite. ale ne, iako tsernosi, ale takovou nakovou. a ktis se kolem ni proritil, s ust mu kapala krev a ta kapla papitstse na kapat. pokousela se ii setrit kapesnikem, ale nepovetlo se ii to uplne. a tak tet setela na lavitstse s potsitem, se ii nekto sletuie.
naietnou se v krovi sa lavitskou netso po'nulo. sitse to nevitela, ale slisela to. iakopi tam netso krastilo. potom seprala vseknu otva'u, tso mela, a o'letla se sa sepe. na prvni po'let si vsimla, iak se tam mi'lo netso oransove'o. to musi pit veverka, pomislela si a sasmala se svoii posetilosti, protose si mislela, se ie to ten vra' tso rati ve meste a saie iim krev. ale sotva to tomislela, s krovi sa ni netso viskotsila a spatlo to primo na ni. ve vstuku se ieste sti'la pretotsit a spatla na sata. ktis topatla, skokem vetle ni topatl neiaki mus s oprovskou iisvou na leve tvari a s oransovim ieskem. ten naietnou vikulil otsi.
"parton, omlouvam se, to ie omil," rekl rikle a naietnou smisel.
"no toto...." pomislela si papitska a sla tomu.

*

iak se mi to mo'lo stat? mislel si larten a mi'al prits s mesta. pila s ni tsitit vampiri krev a mela tlou'e setive vlasi. na prvni po'let to vipatalo, iako ktis ie to leonart.
tope'l to vstalene ieskine sa lesem a ros'otl se, se tam prenotsuie.

rano 'o proputil ostri pak vampiri krve, kteri sel otnekut pret ieskini.
vita'l si sve tva vr'atsi nose s opasku a svui tlou'i mets. pevneii sevrel ieten vr'ats a pomalu prikasel potel sti k usti ieskine. svenku slisel neiake 'lasi. potle ot'atu tam putou asi 3 vampiri. upir tosel as k usti ieskine a pomalu na'letl ven.
k ieskini sli sleva tri vampiri a kasti sa pasem ieten mets. vipatalo to, se o upirovi, kteri stoii 'net sa ro'em neveti. larten skusil telepatitski, iestli neni na'otou neiaka 'litka keneralu naplisku. nikto tam ale nepil.
ie to na me, pomislel si upir, vipe'l sposa ro'u a vr'l pret sepe prvni s nosu.

to pe tsontinuet!
all rik'ts reservet! ©2009 pi tsusatalon spol.

pi Slečna Mannová!

tlak 15
rosiimani nat pitim ie us ot potsatku vsniku tsivilisatse velkou neresitelnou otaskou tsloveka, kterou resit ie proplemem tselosvetove urovne. prots tu vlastne isme? sta se to pit snatne, ale ie to tak skutetsne? uposornuii, se nasletni tekst muse pit pro neko'o trakitski...

tak tokases mi ritst neiaki rosumni tuvot prots srovna ti, ano ti opivas tuto planetu? sa iakim utselem siies? no trepa proto, apik se stal lekarem, apik letsil nemotsne a sranene liti. tovol, ale to'le ie k smiku! vstit steine ietnou umrou? potskei, take to musu utelat pro uspokoieni sepe a naplneni mik tsilu! ptsl a ti iako neumres? s tim'le na me nekot...naplneni tsilu, 'm, a k tsemu ti to potom pute, steine to stratis. tosli ti arkumenti, tso?! vis prots, protose ie to smutne, ale piti ie vlastne na nits.
nemusis pit, apis postoupil tal. pamatovat si to neputes, sasitek s to'o mit neputes, vsikni umrou a prots se nama'at? ia mam ale sivot rat...me to pavi, musu si telat, tso ktsi a i ktipik si to nepamatoval, tak v potvetomi putu mit napsano, se isem pil stastni a se isem to prosil spravne! a tso tam putes mit ti? spakal sepevrastu, protose netokasal sit? vikaslal se na to! 'ele, nestvi me! ia mam pravtu vsti. to, se umru me naplni, pak as musu pit stastni a usivat si...prots tet spitetsne? to, tso si nepamatuies proste nemas! a vupets ta prvni otaska, tso isem ti polosil pila ien retsnitska! tso se motas to mik uva'? tet sis teta pekne savaril! 'ei, tso telas, nevrasei to me nepo spatnu a ia nektsi! spatni si sam iestli ktses, ale nek me pit! mas smulu! tet us ie poste, sam se nesapiii, ktis isem siistil, se mas pravtu!!! nemel isi mi to vimluvit, tet puites se mnou! ne, nek me prosim sit us skoro patam! a ie to tati...(prask!) patameee! ti 'aisle, neee...

pilo rano ietno'o ml'ave'o potsimni'o tne. sel isem po ulitsi na tramvai. nini isem musel iit pres opatani sat. i v tomto spatnem potsasi ste pilo krasne. premislel isem nat tim, iak ie krasne sit a pit tu na semi. tosel isem k saveru, se sit ie krasne, ale pro neko'o to muse pit i teske... us vitim tramvai v satatstse. pritam to kroku, na sastavku us ie to ale ien par metru. ktis tu naietnou: "krup!" na sem pristala tve iaplka. ietno se rosplesklo a tru'e spatlo to travi. ve sve rosveselene nalate s piti isem 'o sepral. pilo takove ponure, iako ktipi nemelo rato svet! iako ktipi se ktelo umislne sapit? nat tsim asi ta iaplka premislela. tso to melu, iak mo'la iaplka premislet? sakra! rospi'am se, tramvai us stoii na sastavtse. topi'am, ale tvere isou iis savrene! svet ie nespravetlivi a never! rosmislim se, tso s iaplkem. ros'otnu se! ke mne pila vikonana nespravetlnost, ale ia nekam to'le sikovne a urtsite spravetlive iaplko sit a nesnim iei. ano to rosplatsle si to urtsite saslousilo, iinak pi presilo...nepo se snat milim?

tlak 15 - pi potihcpd!

searket pi potihcpd - 27. 3. 13!
návštěvníků stránky
celkem299 902
tento týden1 480
dnes193