Svet-Stranek.cz
Naši reportéři nikdy nelžou!
TV - Nora

Fakta - Bulvár 48 (vakta - pulvar 48):Naši reportéři nikdy nelžou!

Fakta - Bulvár 48 (vakta - pulvar 48)

Dnes, kdy jsme již oslavili 1. výročí Cusatalonu, jakožto zprostředkovatele TV-Nory je myslím na místě, připomenout jeho existenci a starší, možná již zapomenuté události. To vám chci přinést v pondělních souhrnných článcích, kde budou střídavě vycházet Články faktu a bulváru. Bohužel jsou 1. dva a půl měsíce kvůli bouřlivým začátkům nenávratně ztraceny, ale doufám, že i tak to bude stát za čtení.

tnes, kti isme iis oslavili 1. virotsi tsusatalonu, iakosto sprostretkovatele tv-nori ie mislim na miste, pripomenout ie'o eksistentsi a starsi, mosna iis sapomenute utalosti. to vam ktsi prinest v pontelnik sou'rnnik tslantsik, kte putou stritave vikaset tslanki vaktu a pulvaru. po'usel isou 1. tva a pul mesitse kvuli pourlivim satsatkum nenavratne stratseni, ale touvam, se i tak to pute stat sa tsteni.
Tercie A měsíc po zániku republiky
28. června 2009 / 3. srpna 1
Dobrý podvečer u prvního prázdninového článku, tentokrát k příležitosti měsíce po zániku RTA. Jak naše třída vypadá? V jakém stavu je první patro? Článek bude krátký, většina již byla popsána v článku Tercie - souhrn.


Končí již druhý prázdninový den. Ne zcela, prázdniny se začnou až ve středu, ale díky ředitelskému volnu v pondělí a úterý je tento víkend už přímo spojen s prázdninami. Tedy před dvěma dny jsme dostávali vysvědčení a přestože jsou již mnozí na dovolené, rád bych se ještě vrátil ke školnímu roku.

Šest měsíců existovala v Tercii A republika - Republika Tercie A (RTA). Vznikla koncem listopadu 2008 a půl roku ovlivňovala dění ve třídě, jak politiku, tak kulturu. V mnoha případech představovala hlavní téma diskuze, nejen zde na TV-Nora, mám na mysli přímo přestávky (či hodiny) ve škole. Měla pět vlád, z čehož ta pátá nevládla dlouho (den) a RTA zrušila.

Anarchisté (z těch hlavních: J. Ko., P. V., V. Č.) byli od začátku proti republice. Pokoušeli se jí zničit různými nelegitimními způsoby, ale nepovedlo se jim to. Na začátku dubna 2009 získali velkou podporu holek i umírněných anarchistů, kteří dosud drželi s republikány. Následovaly dva měsíce bezmocné čtvrté vlády, během kterých byla stále zřetelnější převaha anarchistů. Páté volby do vlády se konaly podle gregoriánského kalendáře 27. května 2009 (1. tserventse 1). Drtivě v nich vyhráli anarchisté. Provedli několik změn a dalšího dne, ve čtvrtek 28. května 2009 republiku (ze dne voleb přejmenovanou na Anarchie Tercie A - ATA) zrušili.

Tyto události jsou již každému z nás zajisté známy. Už v minulém článku byly nalíčeny důsledky, které zánik RTA měl na společnost ve 104 i v okolí a nyní je rozeberu podrobněji:

Velitel ozbrojených sil RTA v době první až čtvrté vlády - J. Fa. - měl (a pořád má...) negativní mínění o Kvartě A a Sekundě B. Kromě nevydařené války se Sekundou B se tyto postoje na zahraničních krocích RTA moc neprojevily. Přesto využili anarchisté jeho averze vůči těmto třídám a do předvolebního letáku k pátým volbám napsali: „Nechcete se už dívat na kvartány a sekundány skrz prsty proto, že nepřistoupili na naši hru?“ Anarchisté se netajili vůlí zlepšit vztahy ke Kvartě A a k Sekundě B. Pravdou je, že obě tyto třídy se s naší třídou do sporu několikrát dostaly.

Tercie A (ještě před vznikem republiky) se v říjnu 2008 cítila ohrožena spojenectvím svých dvou úhlavních nepřátel. V tuto chvíli přistoupil J. Ko. na jednání o vzniku republiky, i anarchisté se báli útoku a žádný z nich neodporoval navrženým plánům, naopak spolupracovali: P. V. si přál řídit obchod Tercie A - později se stal ministrem obchodu, J. Kl., J. Fi. a J. Ko. ustavili diplomatickou radu, která měla kontrolovat kroky zvoleného Vrchního smluvního stvrzovatele mezitřídních listin Tercie A (tzv. podepisovače, zvolen 9. října 2008, jeho zástupcem se stal téhož dne L. Kn.) M. Mi. Po podpisu spojenecké smlouvy s Primou B (15. října) se situace uklidnila, bezprostřední ohrožení pominulo. Tato krize, jakási díra v anarchii, ukázala ochotu anarchistů spolupracovat ve prospěch republiky v případě vnějšího ohrožení. Ukázala jejich tehdejší vlastenecké cítění a skutečnost, že považují Kvartu A a Sekundu B za potenciální nepřátele, proti kterým je nutno spolupracovat s republikány, byť za cenu pádu anarchie a vzniku republiky. V květnu již anarchisté projevují náklonnost k bývalým možným nepřátelům v rámci kampaně proti republikánům. Nějaký jev, událost či fakt je přiměli obrátit se opačným směrem a podporovat Sekundu B a Kvartu A proti RTA.

Za poslední měsíc se tvář prvního patra hodně změnila, je otázkou, zda v důsledku zániku RTA. Téměř každý řekne, že na tom republika žádný podíl nemá... Má! Přestože neměla prostředky k tomu, aby tyto události nějak zvrátila, dávala podvědomí společnosti spojitost se sebou. Zánik RTA znepokojil Primu B, která se dílčímu útoky na 104 i A-terciány snažila zvrátit situaci zpět. Poté co se jí to nepovedlo podléhá Prima B i Tercie A zhoubnostem sekundánské společnosti. Vliv Sekundy B, kterou již dávno neměl pod kontrolou J. Kol., ale J. Č., se záhy projevil po celém prvním patře a jeho růst byl stvrzen vztahem J. Č. s H. B. z Primy B. koncem první poloviny června 2009.

Ona „sekundánská“ společnost se zformovala začátkem naší Tercie pod vlivem Kvarty A. Do tercií začala výrazněji pronikat až přibližně v dubnu 2009, kdy už měla republikánská vláda ve 104 jen malý vliv, ale nelze popřít skutečnost, že se tato infekce šířená ze 109 ve třídách aliance rozmohla až po 28. květnu. Nezasažena zůstala prozatím pouze Prima A, která však nemá dostatečný vliv (kvůli věku), obchodní (kvůli malému počtu holek) ani vojenské (kvůli nezájmu kluků o politiku a vstup do armády), aby tvořila zbylým třídám protiváhu. Z Primy B je v této společnosti jen minimum lidí, ale ta už po ztrátě spojence nemá vůli cokoliv podnikat. Sekunda A je postižena asi nejvíce, 109 ovládá většinu jejího obchodu a kluci ze 106 jsou proti tomu zcela bezmocní. Jejich třída je pod vlivem B-sekundánů přibližně od lyžařského výcviku letošních sekund a byla také jejich první obětí. Tercie B je spíše pod vlivem Kvarty A, ale Sekundě B tvoří významné obchodní partnery. A My? My do této společnosti přispíváme významným počtem osob, z nichž několik je na B-sekundánské obchodní sítě přímo napojeno.

Před koncem školního roku nebylo zvláštností vidět na chodbě prvního patra hloučky osob, které mnoha způsoby porušují školní řád věcmi, které zde ani nechci popisovat. A tyto hloučky se skládají z osob ze šesti tříd (pokud místo Primy A počítám Kvartu A), včetně té naší...!

Toto je také nepřímým důsledkem zániku RTA. Z toho je jasně patrné, že RTA měla aspoň malou schopnost této demoralizaci čelit. Musím konstatovat, že měsíc po nastolení anarchie v Tercii A je stav prvního patra katastrofální a nejsou poskytovány lepší vyhlídky do příštího roku. Na druhou stranu je možné, že se mnozí z této špatné doby poučí a podpoří potenciální vznik RKA ve Kvartě. Pro dnešek se s vámi loučím, přeji hezký zbytek dne.

Firefox!

Searched by potihcpd - 16. 11. 2020!


tertsie a mesits po saniku repupliki
28. tservna 2009 / 3. srpna 1
topri potvetser u prvni'o prastninove'o tslanku, tentokrat k prilesitosti mesitse po saniku rta. iak nase trita vipata? v iakem stavu ie prvni patro? tslanek pute kratki, vetsina iis pila popsana v tslanku tertsie - sou'rn.


kontsi iis tru'i prastninovi ten. ne stsela, prastnini se satsnou as ve stretu, ale tiki retitelskemu volnu v ponteli a uteri ie tento vikent us primo spoien s prastninami. teti pret tvema tni isme tostavali visvettseni a prestose isou iis mnosi na tovolene, rat pik se ieste vratil ke skolnimu roku.

sest mesitsu eksistovala v tertsii a repuplika - repuplika tertsie a (rta). vsnikla kontsem listopatu 2008 a pul roku ovlivnovala teni ve trite, iak politiku, tak kulturu. v mno'a pripatek pretstavovala 'lavni tema tiskuse, neien ste na tv-nora, mam na misli primo prestavki (tsi 'otini) ve skole. mela pet vlat, s tse'os ta pata nevlatla tlou'o (ten) a rta srusila.

anarkiste (s tek 'lavnik: i. ko., p. v., v. ts.) pili ot satsatku proti repuplitse. pokouseli se ii snitsit rusnimi nelekitimnimi spusopi, ale nepovetlo se iim to. na satsatku tupna 2009 siskali velkou potporu 'olek i umirnenik anarkistu, kteri tosut trseli s repuplikani. nasletovali tva mesitse pesmotsne tstvrte vlati, pe'em kterik pila stale sretelneisi preva'a anarkistu. pate volpi to vlati se konali potle krekorianske'o kalentare 27. kvetna 2009 (1. tserventse 1). trtive v nik vi'rali anarkiste. provetli nekolik smen a talsi'o tne, ve tstvrtek 28. kvetna 2009 repupliku (se tne volep preimenovanou na anarkie tertsie a - ata) srusili.

tito utalosti isou iis kastemu s nas saiiste snami. us v minulem tslanku pili nalitseni tusletki, ktere sanik rta mel na spoletsnost ve 104 i v okoli a nini ie roseperu potropneii:

velitel osproienik sil rta v tope prvni as tstvrte vlati - i. va. - mel (a porat ma...) nekativni mineni o kvarte a a sekunte p. krome nevitarene valki se sekuntou p se tito postoie na sa'ranitsnik krotsik rta mots neproievili. presto viusili anarkiste ie'o averse vutsi temto tritam a to pretvolepni'o letaku k patim volpam napsali: "nektsete se us tivat na kvartani a sekuntani skrs prsti proto, se nepristoupili na nasi 'ru?" anarkiste se netaiili vuli slepsit vsta'i ke kvarte a a k sekunte p. pravtou ie, se ope tito triti se s nasi tritou to sporu nekolikrat tostali.

tertsie a (ieste pret vsnikem repupliki) se v riinu 2008 tsitila o'rosena spoienetstvim svik tvou u'lavnik nepratel. v tuto kvili pristoupil i. ko. na ietnani o vsniku repupliki, i anarkiste se pali utoku a satni s nik neotporoval navrsenim planum, naopak spolupratsovali: p. v. si pral ritit opkot tertsie a - posteii se stal ministrem opkotu, i. kl., i. vi. a i. ko. ustavili tiplomatitskou ratu, ktera mela kontrolovat kroki svolene'o vrkni'o smluvni'o stvrsovatele mesitritnik listin tertsie a (tsv. potepisovatse, svolen 9. riina 2008, ie'o sastuptsem se stal te'os tne l. kn.) m. mi. po potpisu spoienetske smlouvi s primou p (15. riina) se situatse uklitnila, pesprostretni o'roseni pominulo. tato krise, iakasi tira v anarkii, ukasala okotu anarkistu spolupratsovat ve prospek repupliki v pripate vneisi'o o'roseni. ukasala ieiik te'teisi vlastenetske tsiteni a skutetsnost, se povasuii kvartu a a sekuntu p sa potentsialni nepratele, proti kterim ie nutno spolupratsovat s repuplikani, pit sa tsenu patu anarkie a vsniku repupliki. v kvetnu iis anarkiste proievuii naklonnost k pivalim mosnim nepratelum v ramtsi kampane proti repuplikanum. neiaki iev, utalost tsi vakt ie primeli opratit se opatsnim smerem a potporovat sekuntu p a kvartu a proti rta.

sa posletni mesits se tvar prvni'o patra 'otne smenila, ie otaskou, sta v tusletku saniku rta. temer kasti rekne, se na tom repuplika satni potil nema... ma! prestose nemela prostretki k tomu, api tito utalosti neiak svratila, tavala potvetomi spoletsnosti spoiitost se sepou. sanik rta snepokoiil primu p, ktera se tiltsimu utoki na 104 i a-tertsiani snasila svratit situatsi spet. pote tso se ii to nepovetlo potle'a prima p i tertsie a s'oupnostem sekuntanske spoletsnosti. vliv sekunti p, kterou iis tavno nemel pot kontrolou i. kol., ale i. ts., se sa'i proievil po tselem prvnim patre a ie'o rust pil stvrsen vsta'em i. ts. s '. p. s primi p. kontsem prvni polovini tservna 2009.

ona "sekuntanska" spoletsnost se svormovala satsatkem nasi tertsie pot vlivem kvarti a. to tertsii satsala virasneii pronikat as priplisne v tupnu 2009, kti us mela repuplikanska vlata ve 104 ien mali vliv, ale nelse poprit skutetsnost, se se tato invektse sirena se 109 ve tritak aliantse rosmo'la as po 28. kvetnu. nesasasena sustala prosatim pouse prima a, ktera vsak nema tostatetsni vliv (kvuli veku), opkotni (kvuli malemu potstu 'olek) ani voienske (kvuli nesaimu kluku o politiku a vstup to armati), api tvorila spilim tritam protiva'u. s primi p ie v teto spoletsnosti ien minimum liti, ale ta us po strate spoientse nema vuli tsokoliv potnikat. sekunta a ie postisena asi neivitse, 109 ovlata vetsinu ieii'o opkotu a klutsi se 106 isou proti tomu stsela pesmotsni. ieiik trita ie pot vlivem p-sekuntanu priplisne ot lisarske'o vitsviku letosnik sekunt a pila take ieiik prvni opeti. tertsie p ie spise pot vlivem kvarti a, ale sekunte p tvori visnamne opkotni partneri. a mi? mi to teto spoletsnosti prispivame visnamnim potstem osop, s niks nekolik ie na p-sekuntanske opkotni site primo napoieno.

pret kontsem skolni'o roku nepilo svlastnosti vitet na kotpe prvni'o patra 'loutski osop, ktere mno'a spusopi porusuii skolni rat vetsmi, ktere ste ani nektsi popisovat. a tito 'loutski se sklataii s osop se sesti trit (pokut misto primi a potsitam kvartu a), vtsetne te nasi...!

toto ie take neprimim tusletkem saniku rta. s to'o ie iasne patrne, se rta mela aspon malou skopnost teto temoralisatsi tselit. musim konstatovat, se mesits po nastoleni anarkie v tertsii a ie stav prvni'o patra katastrovalni a neisou poskitovani lepsi vi'litki to pristi'o roku. na tru'ou stranu ie mosne, se se mnosi s teto spatne topi poutsi a potpori potentsialni vsnik rka ve kvarte. pro tnesek se s vami loutsim, preii 'eski spitek tne.

Firefox!

searket pi potihcpd - 25. 12. 12!
návštěvníků stránky
celkem279 356
tento týden193
dnes193