Svet-Stranek.cz
Jsme rádi, že jsme Vámi navštěvováni!
TV - Nora

Jiný Svět - 12. kapitola (iini svet - 12. kapitola):Jsme rádi, že jsme Vámi navštěvováni!

Jiný Svět - 12. kapitola (iini svet - 12. kapitola)

Tento příběh se odehrává po smrti Lartena H. Je to, neřekl bych volné, ale celkem přímé pokračování příběhů Lartena H., ale bez něho, po jeho smrti, proto by bylo divné, kdyby se příběhy i nadále jmenovaly Larten H. Naše 4-ka se ocitne na místě, které je pro ně neskutečné a nepochopitelné. Jsou zde fantastické bytosti, které válčí s původními obyvateli, přičemž i nadále probíhá válka mezi vampýry a upíry. Dál už nebudu pokračovat, abych vám to neprozradil...

tento pripe' se ote'rava po smrti lartena '. ie to, nerekl pik volne, ale tselkem prime pokratsovani pripe'u lartena '., ale pes ne'o, po ie'o smrti, proto pi pilo tivne, ktipi se pripe'i i natale imenovali larten '. nase 4-ka se otsitne na miste, ktere ie pro ne neskutetsne a nepokopitelne. isou ste vantastitske pitosti, ktere valtsi s puvotnimi opivateli, pritsems i natale propi'a valka mesi vampiri a upiri. tal us neputu pokratsovat, apik vam to neprosratil...
Jiný Svět - 12. kapitola

Shancus zaběhl za kamennou zatáčku a zastavil se. V ruce třímal malou lesknoucí se dýku a v jeho očích jakoby plápolaly malé plamínky. Dýku sevřel pevněji. Před ním stáli tři Strážci Krve. A všichni tři měli v ruce své obrovské zbraně, které by měl i Upír problém unést. Každý z nich měřil něco přes dva metry. Stáli k němu otočeni zády, jakoby před něčím couvali a své zbraně drželi v obranné pozici. Přesně podle plánu, pomyslel si Shancus v duchu. Teď už stál asi jen metr od Strážců Krve. Ani jeden z nich si malého Shancuse, který stál za nimi nevšiml. Proti Shancusovi vypadali tihle tři jako obři. Shancus pomalu vyčkával, až se přiblíží ti tři zabijáci. Už se ho skoro dotýkali, když se najednou jeden rozeběhl dopředu s podivným syčícím jekotem. Za chvilku zepředu vystříkla krev a přímo před Shancuse spadla useknutá hlava jednoho ze Strážců.
No teda, napadlo Shancuse a usmál se. I když mu bylo trošku na zvracení když viděl hlavu, jak se válí jen tak na zemi v kaluži krve.Malé hádě už ani chvilku neváhalo, sevřelo dýku a bodlo jednoho ze Strážců přesně do míst, kde očekávalo, že má Strážce páteř. Ten najednou jakoby zakrněl a bodáky mu vypadly z ruky. Jeho tělo vypadalo, jak když dostane křeč. Najednou Strážce spadl na zem mrtvý. Shancusův první bod dýkou a hned takhle úspěšný. Poslední ze Strážců si ale Shancuse všiml v průběhu toho, když se otáčel. Shancus se na něj jen bezmocně podíval. Strážce ani chvilku neváhal, upustil svou obrovskou zbraň a vytáhl malou dýku. To všechno udělal během pár setin tak, že to Shancus skoro nestačil zaregistrovat. A než se nadál, Strážce stál za jeho zády a tiskl mu svou dýku ke krku. Shancus cítil, jak mu po krku stéká jeho krev od ranky, kterou mu způsobila dýka, jež má právě na krku.
Přímo před Shancusem a před Strážcem stál Pan Topol společně s Gavnerem a Kurdou. Kurda když uviděl, co se děje, tak se zděsil a v očích se mu objevil pravý nefalšovaný strach. „PUSŤ HO!!“ zařval Gavner na Strážce a postoupil o krok blíž ke Strážci. Strážce trochu poodstoupil a přitiskl k sobě Shancuse ještě pevněji. „HI KAŠKÁÁŠŠŠ KI!!!“ zaječel Strážce a ukázal na Shancuse. „Říká, že jestli něco uděláme tak ho zabije,“ řekl Pan Topol naprosto klidným hlasem. „Jak to víte?“ zeptal se Gavner s údivem. „Rozumím jim. Vyrůstal jsem mezi nimi,“ odpověděl Pan Topol a pokračoval: „Myslím, že bychom měli udělat to, co chce. Nebo ho doopravdy zabije.“

*

„CO TAM JE?“ zařval dolů Darren v průběhu toho, co sbíhal dolů po velmi vratkých schodech a za ním Arra a Harkat. „Uvidíte,“ řekl potichu a zamyšleně Vandža. Darren se po chvilce zastavil vedle něj. Nic ale neviděl. Za chvilku k nim dorazila i Arra s Harkatem.
„Co jsi viděl?“ zeptal se Darren a rozhlížel se. Použil všechny své Upíří smysly, ale nic neviděl. „Podívej se támhle,“ řekl opět tichým hlasem Vandža a ukázal kamsi do tmy.
Darren zaostřil svůj zrak na místo, kam Vandža ukazoval. Musel hodně namáhat zrak, ale nakonec to přece jen uviděl. Arra to zřejmě spatřila o něco dřív, protože se hlasitě zajíkla.
Asi deset metrů před nimi se tyčila obrovská mosazná brána. A to, co Arra viděla pobíhat dole byli ockové a démoni, kteří létali kolem ní a zřejmě ji hlídali. „Máme problém,“ řekl Harkat a díval se na ně. A jakmile promluvil, jeden z démonů se na ně otočil a zaječel. V tu ránu se na ně otočili všichni démoni a ockové a rozlétli se směrem k nim.
„Máme VELKÝ problém,“ dodal Harkat.

To be continued!
All rights reserved! ©2010 by Cusatalon spol.

By Mrs Mann - 23. 2. 2021!


iini svet - 12. kapitola

s'antsus sape'l sa kamennou satatsku a sastavil se. v rutse trimal malou lesknoutsi se tiku a v ie'o otsik iakopi plapolali male plaminki. tiku sevrel pevneii. pret nim stali tri strastsi krve. a vsikni tri meli v rutse sve oprovske sprane, ktere pi mel i upir proplem unest. kasti s nik meril netso pres tva metri. stali k nemu ototseni sati, iakopi pret netsim tsouvali a sve sprane trseli v opranne positsi. presne potle planu, pomislel si s'antsus v tuku. tet us stal asi ien metr ot strastsu krve. ani ieten s nik si male'o s'antsuse, kteri stal sa nimi nevsiml. proti s'antsusovi vipatali ti'le tri iako opri. s'antsus pomalu vitskaval, as se priplisi ti tri sapiiatsi. us se 'o skoro totikali, ktis se naietnou ieten rosepe'l topretu s potivnim sitsitsim iekotem. sa kvilku sepretu vistrikla krev a primo pret s'antsuse spatla useknuta 'lava ietno'o se strastsu.
no teta, napatlo s'antsuse a usmal se. i ktis mu pilo trosku na svratseni ktis vitel 'lavu, iak se vali ien tak na semi v kalusi krve.male 'ate us ani kvilku neva'alo, sevrelo tiku a potlo ietno'o se strastsu presne to mist, kte otsekavalo, se ma strastse pater. ten naietnou iakopi sakrnel a potaki mu vipatli s ruki. ie'o telo vipatalo, iak ktis tostane krets. naietnou strastse spatl na sem mrtvi. s'antsusuv prvni pot tikou a 'net tak'le uspesni. posletni se strastsu si ale s'antsuse vsiml v prupe'u to'o, ktis se otatsel. s'antsus se na nei ien pesmotsne potival. strastse ani kvilku neva'al, upustil svou oprovskou spran a vita'l malou tiku. to vsekno utelal pe'em par setin tak, se to s'antsus skoro nestatsil sarekistrovat. a nes se natal, strastse stal sa ie'o sati a tiskl mu svou tiku ke krku. s'antsus tsitil, iak mu po krku steka ie'o krev ot ranki, kterou mu spusopila tika, ies ma prave na krku.
primo pret s'antsusem a pret strastsem stal pan topol spoletsne s kavnerem a kurtou. kurta ktis uvitel, tso se teie, tak se stesil a v otsik se mu opievil pravi nevalsovani strak. „pust 'o!!“ sarval kavner na strastse a postoupil o krok plis ke strastsi. strastse troku pootstoupil a pritiskl k sope s'antsuse ieste pevneii. „'i kaskaasss ki!!!“ saietsel strastse a ukasal na s'antsuse. „rika, se iestli netso utelame tak 'o sapiie,“ rekl pan topol naprosto klitnim 'lasem. „iak to vite?“ septal se kavner s utivem. „rosumim iim. virustal isem mesi nimi,“ otpovetel pan topol a pokratsoval: „mislim, se pikom meli utelat to, tso ktse. nepo 'o toopravti sapiie.“

*

„tso tam ie?“ sarval tolu tarren v prupe'u to'o, tso spi'al tolu po velmi vratkik skotek a sa nim arra a 'arkat. „uvitite,“ rekl potiku a samislene vantsa. tarren se po kviltse sastavil vetle nei. nits ale nevitel. sa kvilku k nim torasila i arra s 'arkatem.
„tso isi vitel?“ septal se tarren a ros'lisel se. pousil vsekni sve upiri smisli, ale nits nevitel. „potivei se tam'le,“ rekl opet tikim 'lasem vantsa a ukasal kamsi to tmi.
tarren saostril svui srak na misto, kam vantsa ukasoval. musel 'otne nama'at srak, ale nakonets to pretse ien uvitel. arra to sreime spatrila o netso triv, protose se 'lasite saiikla.
asi teset metru pret nimi se titsila oprovska mosasna prana. a to, tso arra vitela popi'at tole pili otskove a temoni, kteri letali kolem ni a sreime ii 'litali. „mame proplem,“ rekl 'arkat a tival se na ne. a iakmile promluvil, ieten s temonu se na ne ototsil a saietsel. v tu ranu se na ne ototsili vsikni temoni a otskove a rosletli se smerem k nim.
„mame velki proplem,“ total 'arkat.

to pe tsontinuet!
all rik'ts reservet! ©2010 pi tsusatalon spol.

pi Mrs Mann - 28. 3. 13!
návštěvníků stránky
celkem299 906
tento týden1 484
dnes197